Aquesta part cinquena inclou l’índex analític, que recull els conceptes (juntament amb uns quants noms propis especialment rellevants) i els termes i expressions que són tractats a les parts precedents de l’obra. Les entrades, ordenades alfabèticament pel sistema discontinu amb partícules, són compostes en negreta: els conceptes principals, en negreta rodona, i els termes (mots simples o sintagmes) i expressions, en negreta cursiva.

Si l’entrada composta en negreta cursiva porta anteposat un asterisc (*), significa que es tracta d’una forma incorrecta o agramatical, i si porta una vírgula (~), significa que és una solució menys bona que la que es dóna com a preferent en l’epígraf corresponent. Al darrere de l’entrada hi pot haver un parèntesi quadrat o rodó amb valor especificatiu o explicatiu; si es tracta d’un parèntesi quadrat, tant pot aparèixer compost amb lletra negreta com amb lletra regular, segons que es tracti d’una entrada doble o bé d’una simple compleció de la forma de l’entrada amb finalitat orientativa.

 

 

Índex analític complet
(en paper)

Índex analític complet
(apèndix del CD-ROM)

Índex analític. Diferències

Índex analític (diferències respecte
a la tercera edició)

 Continguts nous

 

15/05/2019: Índex analític complet actualitzat

Al llarg dels deu anys que s’han escolat des de la quarta edició, gràcies a moltes aportacions particulars i a la revisió i ampliació que hem dut a terme els autors pel que fa al contingut dels capítols del manual destil, hem anat esmenant i completant l’índex analític de l’obra. Ací us n’oferim l’actualització feta fins al 13 de maig de 2019, la qual inclou també les remissions als continguts nous que hi ha fins en aquesta data.

 

Índex analític complet actualitzat
amb remissions als continguts nous